<center id="waao6"></center>
<center id="waao6"></center>
<center id="waao6"><wbr id="waao6"></wbr></center><center id="waao6"><wbr id="waao6"></wbr></center><center id="waao6"><wbr id="waao6"></wbr></center>
<center id="waao6"><wbr id="waao6"></wbr></center><option id="waao6"></option>
<center id="waao6"><wbr id="waao6"></wbr></center>

Auteursrecht-advocaat

Het auteursrecht is een onderdeel van het rechtsgebied “intellectueel eigendom”. Het auteursrecht regelt de rechten van de maker op werken van letterkunde, wetenschap of kunst. Onder de aanduiding "werk" in deze zin valt bijvoorbeeld een boek, een muziekstuk, een tekening, een foto, een film of een format voor een televisieprogramma.

Auteursrecht is het exclusieve recht van de maker van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst om dit openbaar te maken en te verveelvoudigen. Hieronder valt onder andere het recht om kopieën van het werk te maken, het werk te verkopen en om van dit werk afgeleide producten te maken of het werk tentoon te stellen.

Volgens het auteursrecht kan de maker het auteursrecht ook overdragen aan een ander, bijvoorbeeld door het te verkopen of te schenken.
Overdracht van auteursrecht dient wel bij akte te geschieden.
Een akte is een ondertekend geschrift, bestemd om tot bewijs te dienen. Voor overdracht van auteursrecht hoeft geen notariële akte (of andere "authentieke akte") te worden opgemaakt. Overdracht kan dus ook door middel van een onderhandse akte.

Daarnaast kan de maker een licentieovereenkomst sluiten met een partij die het werk openbaar wil maken. Een licentieovereenkomst is vormvrij; er geldt geen akte–vereiste.

Ontstaan en bescherming van auteursrecht

Het auteursrecht bestaat van rechtswege, zonder formaliteiten, door het enkele scheppen van het werk en vanaf het moment dat het werk gemaakt is.
Indien het werk op enigerlei wijze is geuit, bijvoorbeeld door te zijn opgeschreven, wordt het werk beschermd.
Het werk dient een eigen karakter te hebben, oorspronkelijk te zijn. Ook dient het werk het persoonlijke stempel van de maker te dragen.
De auteursrechtelijke bescherming van een werk geldt tot 70 jaar na het overlijden van de maker.

Voor vrijwel iedere openbaarmaking en verveelvoudiging van beschermde werken is toestemming nodig van de maker van het werk.
Ook biedt het auteursrecht de auteur bescherming tegen aantasting van zijn werk of zijn auteurschap. Het auteursrecht kan (bij akte) aan iemand anders worden geschonken, verkocht of nagelaten bij erfenis.

Inbreuk op auteursrecht

Indien er inbreuk wordt gemaakt op het auteursrecht van de maker door zijn werken zonder zijn toestemming openbaar te maken of te verveelvoudigen, kan hij daartegen optreden. Hij kan vorderen om inbreukmakende exemplaren uit de handel te halen. Ook kan hij een schadevergoeding en (of) winstafdracht vorderen van degene die inbreuk heeft gemaakt op het auteursrecht.

Bewijs van auteursrecht

De partij die een beroep op auteursrecht doet, dient te stellen dat zijn object een auteursrechtelijk beschermd werk is, maar behoeft dat (ook bij gemotiveerde tegenspraak) niet altijd te bewijzen. Ten aanzien van de bewijspositie van partijen in een auteursrechtelijk geschil zijn in de Auteurswet bepalingen opgenomen.
Juist ook ten aanzien van bewijs en handhaving van auteursrecht, of verweer tegen aanspraken op grond van beweerd auteursrecht, kan vroegtijdig advies van een in het auteursrecht gespecialiseerde advocaat van belang zijn.

Verdere informatie door een IE-advocaat

Voor verdere informatie over intellectueel eigendom, zoals auteursrecht en merkenrecht, kunt u vrijblijvend contact opnemen met:

LAW - associated firm

Blenheim is lid van Lawyers Associated Worldwide.

lees meer

Contactformulier

Movie

Contactformulier

青青草免费在线视频