<center id="waao6"></center>
<center id="waao6"></center>
<center id="waao6"><wbr id="waao6"></wbr></center><center id="waao6"><wbr id="waao6"></wbr></center><center id="waao6"><wbr id="waao6"></wbr></center>
<center id="waao6"><wbr id="waao6"></wbr></center><option id="waao6"></option>
<center id="waao6"><wbr id="waao6"></wbr></center>

In onroerend goed gespecialiseerde advocaten

Onroerend goed (vastgoed) recht is een breed vakgebied. Het omvat alle juridische aspecten van het bouwproces vanaf het ontwikkelen, ontwerp, bouwen, alsmede de verkoop, verhuur alsmede de rechten en plichten van betrokkenen in dit proces, zoals de ontwikkelaar, aannemer, de architect, de betrokken overheid wat betreft vergunningen, ontheffingen, bestemmingsplan, et cetera.

De onroerend goed advocaten van het advocatenkantoor Blenheim zijn werkzaam op de navolgende rechtsgebieden:

 • bouwrecht: alle aspecten rond het bouwen van onroerende zaken met als betrokken partijen de aannemer, de architect, de constructeur, onderaannemers en bouwadviseurs, in bijzonder in relatie tot hun opdrachtgevers/aanbesteders, met als basis doorgaans bouwcontracten, waaronder de aannemersovereenkomsten; geschillen over meerwerk en minderwerk; arbitrage bij de Raad van Arbitrage voor de Bouwbedrijven

 • koop/verkoop: de onderhandelingsfase; geschillen over verborgen gebreken, dwaling en algemene voorwaarden; schriftelijkheidsvereiste; aansprakelijkheid verkoper; inschrijfbaarheid in de openbare registers; mededelingsplicht en onderzoeksplicht; klachtplicht van de koper en verjaring; lasten en beperkingen; conformiteit; de positie van de makelaar; veilingkoop en kettingbeding; hypotheek, vruchtgebruik; verontreiniging en schone grondverklaring

 • huurrecht: huurovereenkomst; opzegging en ontruiming; huurprijsbescherming; onderhuur; koopoptie en voorkeursrecht; huurrecht bedrijfsruimte; indeplaatsstelling; gebreken in het gehuurde; levering van huurgenot; gebreken aan het gehuurde; huurprijsaanpassing procedure; huurcommissie; gebruikersvergunning

 • appartementsrecht en mede-eigendom: splitsing van eigendom in appartementsrechten; lidmaatschapsrechten; splitsingsreglement; rechten en plichten van de appartementseigenaar; Vereniging van Eigenaren (VVE); bezwaar tegen besluit VVE; aandeel in gemeenschap; verhouding deelgenoten; verdeling gemeenschap; time-sharing; belegging in C.V.’s, maatschappen, vastgoedfondsen

 • burenrecht: rechten en plichten van buren; gemeenschappelijke bouwmuur; erfdienstbaarheden; beplanting; hinder en overlast buren; bezwaar tegen bouwvergunning

 • ruimtelijke ordening en bestuursrecht: geschillen met de overheid en de bijbehorende bezwaar- en beroepsprocedure; vergunningen ingevolge woningwet, woonruimtewet, huisvestingswet; bestemmingsplan; vrijstelling op grond van Wet Ruimtelijke Ordening; aanschrijving; overheidsmaatregelen; bestemmingswijziging

 • recht en praktijk betreffende detailhandel: Blenheim adviseert een groot aantal winkelbedrijven over huurrecht, vergunningen, PDV-beleid, bestemmingswijzigingen, exploitatieplicht, assortimentvoering in relatie tot het bestemmingsplan, bezwaar- en beroepsprocedures, schadevergoeding wegens omzetderving en (onrechtmatige) concurrentie, bedrijfsoverdracht, overheidswetgeving, et cetera

 • planschade: het recht op schadevergoeding ingevolge de Wet Ruimtelijke Ordening naar aanleiding van logische maatregelen zoals een bestemmingswijziging

 • nadeelcompensatie: het recht op schadevergoeding in geval van onevenredig nadeel in geval van besluiten en handelen van de overheid; taxatie van de schade; wat valt er onder normaal maatschappelijk risico of ondernemersrisico; zelfstandig en onzelfstandig schadebesluit; onvoorziene omstandigheden; procederen bij de bestuursrechter en de civiele rechter;

 • onteigening en Wet Voorkeursrecht Gemeenten: de procedures en besluitvormingen ingevolge de Onteigeningswet en Wet Voorkeursrecht Gemeenten; de bezwaarschrift procedure; recht op vergoeding; voorschotvergoeding; uitzonderingen op het voorkeursrecht

 • erfpacht: verhoging van de canon bij erfpacht is een bron van geschillen. Over dergelijke canonverhoging heeft zich inmiddels jurisprudentie ontwikkeld. Blenheim adviseert bij de afkoop van erfpacht, splitsing ven het erfpachtrecht e.d.

 • onroerend goed als zekerheid: het hypotheekrecht van de bank is gedetailleerd geregeld in het Burgerlijk wetboek; bijvoorbeeld de wijze van executie in geval de hypotheekgever (eigenaar) in gebreke blijft met aflossing van de lening; bodembeslag door de fiscus; rangregeling van crediteuren

 • beperkte rechten op onroerend goed: Blenheim adviseert over (geschillen m.b.t.) recht van vruchtgebruik, recht van opstal, erfdienstbaarheid.

meer »

LAW - associated firm

Blenheim is lid van Lawyers Associated Worldwide.

lees meer

Contactformulier

Movie

Contactformulier

青青草免费在线视频